Privacyverklaring F.o.R. BV (Local Heroes)

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Local Heroes aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Local Heroes is statutair gevestigd te Amsterdam aan (). Local Heroes staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 73680648 als BV en handelt onder de naam Local Heroes. Local Heroes (hierna: Local Heroes) is per e-mail te bereiken via info@localheroesonline.com en via whatsapp op +31(0)-621351869.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Local Heroes omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Local Heroes aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Local Heroes behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: Het verwerken noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verwerken en leveren van bestellingen. Daarnaast zijn deze nodig om te kunnen factureren en uitbetalen aan de betrokkenen.

Bij het inschrijfformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, (woon)adres, woonplaats en mobiele telefoonnummer(s). Ook wordt een persoonlijke foto verwerkt door Local Heroes. Daarnaast is voor de facturering van de dienst ook uw bankrekeningnummer nodig. Van zakelijke relaties wordt tevens het zakelijke adres en het kvk-nummer verzameld.

Via het contactformulier wordt ook om uw e-mailadres gevraagd. Dit e-mailadres is nodig om contact te kunnen onderhouden, maar wordt ook gebruikt om u op de hoogte te houden dan producten of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn, middels een nieuwbrief.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar opgeslagen.

Cookies

Local Heroes maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Local Heroes bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Local Heroes om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Local Heroes. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Local Heroes is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Local Heroes raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Local Heroes zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de levering van de producten van Local Heroes verzorgt, maar ook aan de boekhouder of een andere ingeschakelde derde. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Local Heroes.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Local Heroes op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Local Heroes heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Daarnaast neemt Local Heroes voldoende maatregelen om de gegevens in de app te beveiligen. Zo vraagt de app de gebruikers om adequate wachtwoorden aan te maken en is de app gecontroleerd door een derde partij.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Duitsland.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt te allen tijde een verzoek hiertoe doen door een e-mail te zenden aan info@localheroesonline.com. Local Heroes zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en het verzoek inwilligen.

Indien u een klacht wil indienen over Local Heroes met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@localheroesonline.com.