Algemene voorwaarden F.o.R. BV (Local Heroes)

Artikel 1 Definities

 • Local Heroes is een besloten vennootschap die zich richt op het aanbieden van een online Platform waarop lokale ondernemers producten kunnen verkopen aan consumenten onder de handelsnaam Local Heroes.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Local Heroes en Local Heroes de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Local Heroes en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Local Heroes en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Local Heroes ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruikers’ verstaan: alle bedrijven die zijn geregistreerd op het Platform.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website https://www.localheroesonline.com.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het online platform van Local Heroes, te bereiken via de mobiele app ‘Local Heroes’.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Local Heroes gesloten Overeenkomsten waarbij Local Heroes Diensten aanbiedt of producten levert.
 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Local Heroes overeengekomen.
 • Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 • De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 • Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Local Heroes zijn vrijblijvend.
 • De Klant kan contact opnemen met Local Heroes via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. De Overeenkomst komt pas tot stand door registratie op het online Platform.
 • Als het account van de Klant is verwijderd, vervalt de Overeenkomst van rechtswege.
 • Als Local Heroes een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Local Heroes kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Local Heroes dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Local Heroes deze schriftelijk bevestigt.
 • Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Local Heroes.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 • Local Heroes zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • Local Heroes heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Bij het inschakelen van derden zal Local Heroes de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van deze derden.
 • De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Local Heroes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Local Heroes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Local Heroes zijn verstrekt, heeft Local Heroes het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 • Klant is verantwoordelijk voor het verzorgen en onderhouden van een geldig 06-nummer waaraan een Whatsapp-account gekoppeld zit voor het uitvoeren van Overeenkomst.
 • Klant dient aan de huisstijl van Local Heroes te voldoen tijdens de uitvoering van Overeenkomst.
 • De Klant draagt er zorg voor dat Local Heroes zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 • Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Local Heroes hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Local Heroes dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 • Local Heroes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Local Heroes goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 • Voorts is Local Heroes bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Local Heroes gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 6 Levering

 • De levering van de Producten die zijn besteld via het Platform geschiedt dagelijks.
 • De levering kan zowel geschieden door zowel thuisbezorging als door afhaling bij een ophaalpunt van Local Heroes.
 • Levering van de Producten naar een ophaalpunt door Klant kan tot uiterlijk 16 uur.
 • Indien de leveringstermijn door omstandigheden wordt overschreden, wordt er in gezamenlijk overleg naar een passende oplossing gezocht.

Artikel 7 Annulering

 • Annulering van de Overeenkomst na registratie op het online Platform is niet mogelijk, zolang er een openstaande bestelling of betaling is.
 • Voor annulering van de producten die door consumenten worden besteld via het Platform, verwijst Local Heroes naar de desbetreffende ondernemer.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 • Alle fees, tegoeden of andere uitbetalingen worden berekend in euro’s aan de hand van de verkoopprijs per product, inclusief BTW. Voor het tegoed op het Platform geldt 1 punt als 1 (zegge: één eurocent).
 • De door Klant gehanteerde prijzen op het Platform dienen overeen te komen met de prijzen die Klant hanteert in de fysieke winkel.
 • Local Heroes berekent een fee van 10% van de omzet door aan Klant, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Local Heroes berekent daarnaast 3 (zegge: drie) euro per pick-up bij de Klant. Local Heroes houdt ten alle tijden het recht voor om dit tarief aan te passen.
 • Het openstaande tegoed op het Platform wordt dagelijks uitbetaald of in rekening gebracht bij de consument.
 • Local Heroes heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 • Consumenten kunnen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen klachten indienen bij Local Heroes. In geval van klachten van derden behoudt Local Heroes het recht voor om de betaling op te schorten tot de klacht is afgehandeld. Indien Local Heroes klachten ontvangt zal zij binnen 7 dagen contact opnemen met haar Klant.
 • Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Klant.
 • Betaling geschiedt via bankoverschrijving.
 • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Local Heroes mede te delen.
 • Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Klant aan Local Heroes verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van Local Heroes bepalend zijn, tenzij door Klant schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 9 Uitsluiting garanties

 • Local Heroes sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van het Platform van Local Heroes en de daarop aangeboden Producten, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden.
 • Local Heroes sluit uitdrukkelijk garanties met betrekking tot een bepaalde verkoop of een bepaalde omzet uit. Aan het gebruik van het Platform kunnen geen rechten met betrekking tot een bepaald resultaat worden ontleend.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Local Heroes is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 • Local Heroes is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Local Heroes, verleent de Klant de bevoegdheid aan Local Heroes om, als een door Local Heroes ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 • Local Heroes garandeert niet dat de Website, het Platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Local Heroes is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant of gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Diensten.
 • Local Heroes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit.
 • Local Heroes is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de Producten die worden geleverd. Klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de juist kwaliteit, temperatuur en veiligheidsmaatregelen van de geleverde Diensten.
 • Local Heroes is niet aansprakelijk indien de prijs van de producten hoger of lager uitvalt dan is overeengekomen. Local Heroes verrekent het verschil binnen een marge van 10% middels puntensysteem voor consument.
 • Local Heroes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan of diefstal van de aangeboden producten.
 • Local Heroes is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website.
 • Local Heroes is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.
 • Local Heroes is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website of het Platform.
 • Local Heroes is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.
 • De Klant vrijwaart Local Heroes voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 • Indien Local Heroes aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Local Heroes met betrekking tot haar Diensten.
 • De aansprakelijkheid van Local Heroes is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Local Heroes niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Local Heroes.
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Local Heroes, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 • Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Local Heroes zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Local Heroes, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 • In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 • Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Local Heroes overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Local Heroes heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

 • Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Local Heroes kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien er door Local Heroes foto’s of video-opnames worden gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst, behoudt Local Heroes het recht om dit beeldmateriaal, de handelsnaam of het logo van Klant te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Artikel 13 Intellectueel Eigendom

 • Gebruikers accepteren dat het Platform, de structuur, de inhoud, het concept en het merk van Local Heroes behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Local Heroes.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan een onderdeel van het Platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, te huren, uit te lenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Local Heroes of tenzij dit rechtens is toegestaan.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Local Heroes. Gebruiker mag niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Local Heroes of derden zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.
 • De klant garandeert gebruik te maken van rechtenvrije foto’s voor op het Platform van Local Heroes vrijwaart Local Heroes van aanspraken van derden op de door Klant aangeleverde foto’s.

Artikel 14 Klachtenregeling

 • Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit te melden via Whatsapp op +31(0)-621351869 of middels e-mail op info@localheroesonline.com

Artikel 15 Identiteit van Local Heroes

 • Local Heroes is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73680648 en draagt btw-identificatienummer NL859626064.
 • Local Heroes is gevestigd aan de Bilderdijkkade 50D10 (1053VN) te Amsterdam.
 • Local Heroes is per e-mail te bereiken via info@localheroesonline.com of middels de Website https://www.localheroesonline.com en telefonisch op +31(0)-621351869.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de rechtsverhouding tussen Local Heroes en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen Local Heroes en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

Artikel 17 Slotbepalingen

 • Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de website /terms-conditions.html